Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КВАНТОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Полный текст:

Об авторах

А. А. Ескендирова
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Казахстан

АлматыН. Н. Нурмуханбетова
Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова
Казахстан

КокшетауЖ. К. Қорганбаева
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Казахстан

АлматыСписок литературы

1. Aimagambetov A.K., (2020). Glava MON o perekhode na distantsionnoye obucheniye // [Minister on the transition to distance learning]. Tengrinews.kz [In Russian].

2. Gusenova F.A., (2020). Rol' distantsionnogo obucheniya segodnya // [The role of remote learning today]. Zhurnal «StudNet» - «StudNet» journal, № 7, 246-25, [In Russian].

3. Novoselova D.V., Novoselov D.V., (2020). Distantsionnoye obucheniye v usloviyakh pandemii // [The distance learning in a pandemic]. Zhurnal «Teoriya i praktika nauchnykh issledovaniy: psikhologiya, pedagogika, ekonomika i upravleniye» - «Theory and practice of scientific research: psychology, pedagogy, economics and management » journal, № 3 (11), 35-38, [In Russian].

4. Avanesov V.S. (2014). Primeneniye testovykh form v novykh obrazovatel'nykh i attestatsionnykh tekhnologiyakh // [The use of test forms in new educational and certification technologies]. Zhurnal «Sovremennaya vysshaya shkola: innovatsionnyy aspect» - «Modern higher school: innovative aspect» journal, № 4, 4- 14, [In Russian].

5. Avanesov V.S. (2014). Kvantovaniye uchebnykh tekstov: tsel', pravila, priyomy // [Quantization of educational texts: purpose, rules, and methods]. Zhurnal «Shkol'nyye tekhnologii» - School technology journal, № 5, 149-158, [In Russian].

6. Glushchenko N.. (2014). Uchebnyy tekst kak ob"yekt issledovaniya // [Educational text as an object of research] URL: http://ilogoped.ucoz.ru/publ/uchebnyj_tekst_kak_obekt_issledovanija/1-1-0-1. [In Russian].


Рецензия

Для цитирования:


Ескендирова А.А., Нурмуханбетова Н.Н., Қорганбаева Ж.К. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КВАНТОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ». Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2021;(1 (50)):191-197.

For citation:


Yeskendirova A.A., Nurmuhambetova N.N., Korganbaeva Z.K. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF QUANTIZED EDUCATIONAL TEXTS AND THEIR USE IN TEACHING THE DISCIPLINE "CHEMICAL ECOLOGY" IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING. Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2021;(1 (50)):191-197.

Просмотров: 89


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2958-003X (Print)
ISSN 2958-0048 (Online)