Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫН СТУДЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ – ТАНЫМДЫҚ ІС – ӘРЕКЕТІ ТАБЫСТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Полный текст:

Аннотация

В статье анализируется понятие «учебная – познавательная успешность», а также уточняется и раскрывается на уровне критериальных описаний. Рассматривается состояние проблемы успешности учебно – познавательной деятельности студентов вуза в педагогической науке и практике

Об авторе

К. М. Тайболатов

Казахстан


Список литературы

1. Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы.12 сәуір 2017 ж. // ҚР Президентінің Ресми сайтынан алынған:http://www.akorda.kz.

2. Кулмышева Н.А. Жоғары оқу орын студенттерінің оқу – танымдық іс – әрекеті табыстылығын қалыптастырудың педагогикалық шарттары // педагогика ғыл.канд. ғылыми дәрежесін алу ҥшін дай.дисс.авторефераты. – Алматы, 2010.

3. Бапаева М.Қ. Студенттердің психологиялық білім мен дағдыларды игеруі және танымдық іс – әрекет // ҚазҦУ хабаршысы. Психология және социология сериасы. – 2010. – № 3. – 29 – 36 бб.

4. Кухарь Т.В. Мотивация учебной деятельности. Учебные методические рекомендации. Биробиджан, 2015.

5. Усенова А.М. Болашақ бастауыш сынып мҧғалімдерінің әлеуметтік табыстылығын дамыту. Философия докторы (PhD) дәр,алу ҥшін дай.дисс. Алматы, 2016. – 197 б.


Рецензия

Для цитирования:


Тайболатов К.М. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫН СТУДЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ – ТАНЫМДЫҚ ІС – ӘРЕКЕТІ ТАБЫСТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ. Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2018;(1 (38)):251-255.

For citation:


Тайболатов К.М. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫН СТУДЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ – ТАНЫМДЫҚ ІС – ӘРЕКЕТІ ТАБЫСТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ. Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2018;(1 (38)):251-255. (In Russ.)

Просмотров: 17


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2309-6977 (Print)