Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

КӨРКЕМ ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕГІ ЭВФЕМИСТІК ПЕРИФРАЗДАРДЫҢ

Полный текст:

Аннотация

Рассматривается исследование перефраз в казахском языкознании.В статье представлены виды перифраз, их особенности. Проведен анализ применения перифраз в произведениях К. Жумадилова, И. Есенберлина, М. Баккожа.

Об авторе

Г. Синбаева

Казахстан


Список литературы

1. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. – Алматы:Эверо, 2008. – 464 б.

2. Смағұлова К.Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық – мәдени аспектілері. Канд. дисс. авторефераты. – Алматы: 1998. – Б. 30.

3. Балақаев М., Томанов М., Жанпейісов Е., Манасбаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы. – Алматы: Мектеп, 1974. – 201 б.

4. Аханов К. Тіл білімдерінің негіздері. – Алматы: Ана тілі, 1993. – 96 б

5. Баймұрынов Ж.М. Қазақ тілі синтаксистік құрылысындағы үнемдеу құбылыстары (психолингвистикалық аспект). Автореферат. 10.02.02 – Астана: 2009. – 24 б.


Для цитирования:


Синбаева Г. КӨРКЕМ ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕГІ ЭВФЕМИСТІК ПЕРИФРАЗДАРДЫҢ. Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2018;(2 (39)):151-156.

For citation:


Синбаева Г. КӨРКЕМ ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕГІ ЭВФЕМИСТІК ПЕРИФРАЗДАРДЫҢ. Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2018;(2 (39)):151-156. (In Russ.)

Просмотров: 13


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2309-6977 (Print)