Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

АНАЛИЗ ЛУГОВО-БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Полный текст:

Аннотация

Исследовательская работа посвящена изучению разнообразия ассоциации лугово-болотных растений Северо-Казахстанской области. В этой работе изучены родовой и видовой состав исследуемых растений региона. На основе нашей исследовательской работы, в ходе изучения лугово–болотной растительности Северо-Казахстанской области было выявлено 163 видов из 89 родов (35,6 %) и 38 семейств. В десятку крупнейших семейств лугово-болотных растений входят: Cyperaceae – 28 видов (17,5% от всей флоры), Fabaceae – 21 вид (13,13%), Polygonaceae. – 14 видов (8,8%), Asteraceae – 10 видов (6,25%), Juncaceae и Salicaceae – 8 видов (5%), Poacea и Apiaceae – 6 видов (3,8%), Lamiaceae – 5 видов (3,09%). Крупнейшие семейства объединяют 107 видов, что составляет 66,9% всей флоры, относящихся к лугово-болотным растениям.
Из 163 видов лугово-болотных растений 145 видов являются травянистыми растениями. По хорологическому анализу всех видов лугово-болотных растений, встречающихся в Северо-Казахстанской области, разделены на 9 географических групп.

Об авторах

Г. С. Тлеубергенова
СКГУ им. М. Козыбаева
Казахстан

ПетропавловскЛ. Н. Кожевникова
СКГУ им. М. Козыбаева
Казахстан

ПетропавловскА. С. Маратова
СКГУ им. М. Козыбаева
Казахстан

ПетропавловскН. Мақұм
СКГУ им. М. Козыбаева
Казахстан

ПетропавловскСписок литературы

1. Қазақстан өсімдіктерінің иллюстрацияланған анықтағышы. 1 т.- Алматы: Ғылым, 1969. - 644 б.

2. Қазақстан өсімдіктерінің иллюстрацияланған анықтағышы. 2 т. - Алматы: Ғылым, 1972. - 571 б.

3. Арыстанғалиев С.А., Рамазанов Е.Р. Қазақстан өсімдіктері .- Алматы: Ғылым, 1977. – 288 б.

4. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. 1 т. - Алматы: Ғылым, 1966. - 592 б.

5. Солтүстік Қазақстан облысының энциклопедиясы. - Алматы: Арыс, 2004. - 672 б.

6. Тілеубергенова Г.С., Кузнецова М.А. Солтүстік Қазақстан облысының флорасы мен өсімдіктану: монография. - Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2017. - 150 б.

7. Мақұм Н.Н., Тілеубергенова Г.С. СҚО-ның шалғынды-батпақты өсімдіктері // «Жаратылыстану және ауыл шаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты академик Қ. Тәшеновтың 90 жылдығына арналған VII халықаралық ғылымитәжірибелік конференцияның материалдары. - Петропавл, 2019. – 265-267 б.

8. Мақұм Н.Н. СҚО Қызылжар және Мамлют аудандарындағы Есіл өзені мен көлдерінің шалғынды-батпақты қауымдастығының алуантүрлілігінің сипаттамасы. Магистрлік диссертацияның авторефераты. - Петропавл, 2020. – 7 б.


Рецензия

Для цитирования:


Тлеубергенова Г.С., Кожевникова Л.Н., Маратова А.С., Мақұм Н. АНАЛИЗ ЛУГОВО-БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2020;(2 (47)):37-46.

For citation:


Tleubergenova G.S., Kоzhevnicova L.N., Maratova A.S., Makum N. ANALYSIS OF THE MEADOW MARSH COMMUNITIES OF NORTH KAZAKHSTAN REGION. Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2020;(2 (47)):37-46. (In Kazakh)

Просмотров: 51


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2958-003X (Print)
ISSN 2958-0048 (Online)