Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ЛИТВЕ

Полный текст:

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы сельского туризма и проблемы его развития. В Литве сельский туризм считается наиболее быстро растущим туристическим сектором, который необходимо поддерживать и активно развивать в связи с тем, что сельский туризм решает социальные и экологические проблемы страны, позволяет развивать экономику страны и помогает трудоустройству сельских жителей. Тем не менее, сельский туризм также сталкивается с определенными препятствиями и проблемами, которые необходимо выявить и оценить в процессе их деятельности. Актуальность темы исследования основана на анализе развития услуг сельского туризма и оценке его проблемных аспектов.
Изучение характеристик службы сельского туризма показывает, что услуга сельского туризма - это деятельность, которая прямо или косвенно способствует удовлетворению потребностей потребителей, и проявляется как связь между потребителями и служащими, предоставляющими услуги. Служба сельского туризма существует до тех пор, пока она предоставляется и потребляется. Обычно услуги классифицируются по нескольким характеристикам. Это помогает лучше понять и улучшить предоставляемые услуги, а также стремиться к их качеству и конкурентоспособности.

Об авторе

Александрас Ботникас
Университет имени Миколас Ромерис
Литва

г. ВильнюсСписок литературы

1. Astromskienė A., Kleinienė D. ir kt. Kaimo turizmo plėtros Lietuvoje pokyčiai, Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development, Vol. 11, 2007. – pp. 10–14.

2. Astromskienė A., Ramanauskienė J., Gargasas A., Rukuižienė R., Liaudanskas G. Lietuvos kaimo gyventojų verslinė motyvacija. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vol. 34. No. 5, 2012. – pp. 15–34.

3. Bagdonienė L., Hopenienė R. Paslaugų marketingas ir vadyba, Kaunas: Technologija.

4. Damulienė A. (2012) Europos Sąjungos finansinė parama kaimo turizmui: teorinis ir praktinis aspektai. Societal studies, 4(1), 2009. pp. 125–138.

5. Europos komisija. Informacijos apie 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programą suvestinė, Interneto prieiga: http://ec.europa.eu/agriculture/rural–development–2014–2020/country–files/lt/factsheet_lt.pdf (reviewed 15/07/2018).

6. Gargasas A., Mūgienė I. Paslaugų kokybės tobulinimo kryptys žemės ūkio produkciją superkančiose įmonėse, Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Nr. 1, 2012. – pp. 52–59.

7. Gargasas A., Večerskas D. Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013. – pp. 7– 19.

8. Gražulis V., Narkūnienė R. The assumptions of successful development of rural tourism in lithuania (case study of eastern aukštaitija region). Proceedings of the 7International Scientific Conference Rural Development 2015.

9. Jokubaitė A. Kaimo turizmo ABC: informacija pradedančiajam. 2009. Interneto prieiga: http://www.jvic.lt/public/files/kaimo–turizmo–pradziamokslis.pdf (žiūrėta 2018 07 23).

10. Kotler P., Keller K. L. Marketingo valdymo pagrindai, Klaipėda: Logitema. 2007.

11. Lietuvos statistikos departamentas, Kaimo turizmo rodikliai, Ūkis ir finansai rodikliai, Interneto prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu–rodikliu–analize1 (reviewed 25/07/2018).

12. Lovelock Ch., Wirtz J. Services marketing: people, technology, strategy, New Jersey, 6th ed. 2007.

13. Pukelytė R. Universitetinių studijų kaip paslaugos kokybės vertinimas: dimensijos ir kriterijai, Aukštojo mokslo kokybė Nr. 7, 2010. – pp. 155–175.

14. Ramanauskienė J., Gargasas A. Kokybės aktualumas kaimo turizmo verslo vadyboje. Ekonomika ir vadyba, 2007. – pp. 93–100.

15. Ramanauskienė J., Trijonytė V. Kaimo turizmo paslaugų kokybė ir jos gerinimo kryptys. Ekonomika ir vadyba, 2008. – pp. 1–9.

16. Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, Kaimo turizmo rodikliai, Ūkis ir finansai rodikliai, Interneto prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu–rodikliu–analize1 (reviewed 15/07/2018).

17. Thomassen J. P., Ahaus K., Van de Walle S., Nabitz U. An implementation framework for public service charters, Public Management Review, Vol. 16, No. 4, 2014. – pp. 70–89.

18. Zou T., Huang S., Ding P. Toward A Community– driven Development Model of Rural Tourism: the Chinese Experience, International Journal of Tourism Research, Vol. 16, 2014. – pp. 261–271.

19. Žalys L. Žalienė I., Ižodaitė I. Characteristics Lithuania Rural Tourism and its Development Policy // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 7(2). 2006. – Šiauliai: Šiaulių universitetas.

20. Žilinskas V. J., Maksimenko M. The perspectives of sustainability development.No.7, 2008. – pp. 214–224.


Рецензия

Для цитирования:


Ботникас А. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ЛИТВЕ. Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2018;(4 (41)):158-166.

For citation:


Bortnikas A. ASSESSMENT OF RURAL TOURISM SERVICE SECTOR DEVELOPMENT IN LITHUANIA. Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2018;(4 (41)):158-166.

Просмотров: 24


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2309-6977 (Print)