Preview

Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева

Расширенный поиск

ЗЕМЛЯ КАЗАХСТАНА – ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ (на примере Северо-Казахстанской области)

Полный текст:

Аннотация

Бүгінгі дамыған өркениетті қоғамда өмір сүріп жатқанымыз бізді бақытты ететіндей. Дегенмен, қаншалықты адамзат қоғамы дамыған сайын мемлекеттер арасындағы түсініспеушілік, бәсекелестік, бір ымыраға келе алмаушылық, территориялық талас, гегемондыққа ұмтылу сияқты факторлар ұлтаралық, конфессияаралық араздыққы тудырып, негізсіз қақтығыстарға, тіпті соғыс қаупіне де әкеліп жатқаны белгілі.
Қазақ халқы ежелден бейбітшілікті, татулықты ұнататын толерантты халық. Бөтеннің жеріне көз тігіп, өзі жаугершілік жасамаған. Керісінше, оның байлығы әруақытта сыртқы жытқыштарды қызықтырып, халқымыз азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күресіп келгені тарихтан мәлім.

Ключевые слова


Об авторе

А. Г. Ибраева
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
Казахстан

Ибраева Акмарал Госмановна, проректор по науке и инновациям, доктор исторических наук, профессор

г. Петропавловск Список литературы

1. Казахская культура. – Алматы: Аруна, 2005.

2. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. – Алматы: Атамұра, 1996. – Т. 1.

3. Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего Жуза. – Алма-Ата: Наука, 1974. – 200 с.

4. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. – СПб, 1897. – 182 с.

5. Андреев А. Строгановы. Энциклопедическое издание. – М., 2000. – 592 с.

6. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т1. – Москва: Восточная литература, 1999.

7. Күзембайұлы А, Әбіл Е. Сібірдегі керейлер мемлекеті // Қазақ тарихы, № 6, 2015.

8. Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего Жуза. – Алма-Ата: Наука, 1974.

9. Кабульдинов З.Е. Об автохтонном казахском населении Северного Казахстана и Западной Сибири // История борьбы за независимость в Северном Казахстане: Мат-лы междунар. науч-практ. конф. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011.


Рецензия

Для цитирования:


Ибраева А.Г. ЗЕМЛЯ КАЗАХСТАНА – ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ (на примере Северо-Казахстанской области). Вестник Северо-Казахстанского Университета им. М. Козыбаева. 2020;(4 (49)):237-243.

For citation:


Ibraeva A.G. THE LAND OF KAZAKHSTAN IS A GREAT HERITAGE OF OUR ANCESTORS (on the example of the North Kazakhstan region). Vestnik of M. Kozybayev North Kazakhstan University. 2020;(4 (49)):237-243. (In Russ.)

Просмотров: 16


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2309-6977 (Print)